Αγοραστική Δύναμη
Η ικανότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας να επηρεάζει τις τιμές της αγοράς.
ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)
Το σύνολο των προιόντων και υπηρεσίων που παράχθηκαν εντός της χώρας μέσα σε έναν χρόνο εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. 
Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR)
Το σύνολο των αλλαγών που μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία μιας επιχείρησης (πχ αλλαγή στην δομή ή στα καθήκοντα του προσωπικού).
Αναχρηματοδότηση
Η πληρωμή ενός δανείου με χρήματα ενός νέου δανείου. Τακτική που ακολουθούν οι τράπεζες για να διευκολύνουν τις αποπληρωμές δανείων.
Ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης (κυκλική)
Ανεργία που οφείλεται σε αδυναμία απορρόφησης του εργατικού δυναμικού. Φαινόμενο που συναντάμε σε περιόδους ύφεσης της οικονομίας. 
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
Το σημείο θετικής διαφοροποίησης της εταιρίας από τις υπόλοιπες του κλάδου (πχ χαμηλότερες τιμές, κατοχωρωμένη πατέντα, παροχή προνομίων κτλ). 
Αποθεματικό
Το ποσό που δεσμεύεται από τα κέρδη μιας εταιρίας και δεν έχει σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών. Συνήθως μεταφέρεται στα επόμενα έτη.
Διακρίνεται σε τακτικό (αυτό που παρακρατείται κάθε χρόνο) και έκτακτο (αυτό που παρακρατείται σε έκτακτες περιπτώσεις).
Απόσβεση
Η μείωση στην αξία ενός στοιχείου λόγο πάροδου του χρόνου. Συνήθως χρησιμοποιείται για τα πάγια μιας επιχείρησης δηλώνοντας την αξία που έχασε π.χ. ένα μηχάνημα λόγω του χρόνου.
Αποτέλεσμα Εκμετάλευσης
Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει σε μια επιχείρηση μέσα σε ορισμένη χρονική περίοδο (πχ ετήσιο).
Αποτελέσματα Χρήσης
Το κέρδος/ζημία μιας επιχείρησης μέσα σε μια λογιστική χρήση. 
Βεβαίωση Παραλαβής
Έγγραφο που παραδίδεται με την ολοκλήρωση των εργασιών ενός έργου και ορίζει την λήξη τους. 
Βιωσιμότητα Επένδυσης
Δείκτης, όπου μετρά το κατά πόσο κερδοφόρα είναι μια επένδυση σε βάθος χρόνου.
Γραμμάτιο
Εγγραφο που περιέχει την υπόσχεση του αγοραστή να πληρώσει τον πωλητή. Ορίζει το ακριβές ποσό και την ημερομηνία πληρωμής. Διακρίνεται σε γραμμάτιο είσπραξης και γραμμάτιο πληρωμής.
Δείκτης
Ένδειξη με την οποία εννοείται συνήθως η ποσοστιαία σύγκριση ενός μεγέθους με κάποιο άλλο αντίστοιχο μέγεθος. 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) καταρτίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των μεταβολών του γενικού επιπέδου των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που συνθέτουν το "καλάθι της νοικοκυράς" (βασικά προιόντα και υπηρεσίες ενός νοικοκυριού). 
Διαβούλευση
Επίσημος διάλογος για ένα ζήτημα, χρησιμοποιείται συνήθως σε προδημοσιευμένες αποφάσεις και σκοπό έχει την βελτίωση τους. 
Διακύμανση
Η μεταβλητότητα στην απόδοση (πχ μιας επένδυσης).
Διαρθρωτικά Ταμεία
Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Αποτελούν, μαζί με το Ταμείο Συνοχής, τα χρηματοδοτικά μέσα της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διασφάλιση Ποιότητας
Το σύνολο των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα προκειμένου να διασφαλιστεί πως ο έλεγχος για την ποιότητα του προϊόντος/υπηρεσίας γίνεται σωστά. 
Διαχείριση Εργου
Ο σχεδιασμός, επίβλεψη και εκτέλεση όλων των διαδικασιών για την ορθή ολοκλήρωση ενός έργου με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί. 
Δικαιόχρηση (Franchise)
Σύμβαση εμπορικής συνεργασίας όπου το ένα μέλος αγοράζει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί συστήματα, εμπορικές τακτικές, εμπορικό σήμα κτλ του άλλου μέλους. 
Εγγυητική Επιστολή
Έγγραφο που εκδίδει η τράπεζα ή οποιοσδήποτε εγκεκριμένος χρηματοπιστοτικός οργανισμός μέσω του οποίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ένα ποσό σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία εφόσον συντρέξουν ορισμένοι όροι. Για την έκδοση της εγγυητικής δεσμεύονται τα χρήματα του αιτούντα μέχρι και την ολοκλήρωση της προθεσμίας που έχει τεθεί.
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Έγγραφο που εκδίδεται ως ενέχυρο με σκοπό την διασφάλιση των όρων που τίθενται από έναν οργανισμό. Σε περίπτωση μη ορθής εκτέλεσης των όρων, το ποσό της εγγυητικής εκπίπτει υπέρ του φορέα.
Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής
Έγγραφο που εκδίδεται ως ενέχυρο με σκοπό την λήψη προκαταβολής από ένα πρόγραμμα επιδότησης. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το έργο σύμφωνα με τους όρους του κάθε προγράμματος η εγγυητική εκπίπτει υπερ του εκάστοτε οργανισμού και ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός οφείλει να πληρώσει το συνολικό ποσό στον φορέα.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Έγγραφο που εκδίδεται με σκοπό την συμμετοχή μιας εταιρίας ή ενός φυσικού προσώπου σε έναν διαγωνισμού δημοσίου. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής συνήθως είναι ποσοστό 5% του συνολικού ύψους της προμήθειας του έργου.
Ελαστικότητα Ζήτησης
Δείκτης που μετρά τις διαφοροποιήσεις της ζήτησης  ενός προϊόντος σε σχέση με τις αλλαγές στην τιμή του.
Έλλειμμα
Η αρνητική διαφορά που υπάρχει μεταξύ εσόδων και εξόδων. 
ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ μιας επιχείρησης υπολογίζεται η πλήρης, η μερική καθώς και η εποχική απασχόληση. Ο υπολογισμός των ετήσιων μονάδων απασχόλησης φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα:
Έστω ότι η επιχείρηση απασχόλησε, το προηγούμενο έτος:
2 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης,
δηλαδή: 2 x 12 = 24 : 12 = 2 ΕΜΕ,
3 εργαζόμενους μερικής (50%) απασχόλησης,
δηλαδή: 3 x 12 x 0,5 = 18 : 12 = 1,5 ΕΜΕ
5 εργαζόμενους επί 2 μήνες
δηλαδή: 5 x 2 = 10 : 12 = 0,83 EME.
Εμπάργκο
Εντολή μέσω της οποίας απαγορεύονται οι εμπορικές δραστηριότητες προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. 
Εμπορικό Ισοζύγιο
Η διαφορά ανάμεσα στις εξαγωγές και τις εισαγωγές μιας χώρας.
Εμπορικό Σήμα
Το διακριτικό γνώρισμα των προϊόντων/υπηρεσιών μιας εταιρίας. Μπορεί να είναι μια λέξη ή ένα σχήμα.
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) καταρτίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, παράλληλα με τον ΔΤΚ, στο πλαίσιο του βασικού Κανονισμού του Συμβουλίου ΕΚ 2494/95 και άλλων 11 Κανονισμών που θεσπίζουν συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής για την κατάρτισή του. 
Ενδιάμεσο Προιόν
Προϊόντα που προορίζεται να επαναπωληθούν είτε να μετατραπούν σε άλλα αγαθά.
Ενεργητικό
Το σύνολο των πόρων μιας εταιρίας (Ιδία+Ξένα Κεφάλαια).
Εξαγορά
Πράξη με την οποία μια εταιρία αποκτά τις μετοχές ή τα περιουσιακά στοιχεία μιας άλλης.
Επένδυση
Η απόκτηση αγαθών (υλικών ή άυλων) που δεν καταναλώνεται με την χρησιμοποίηση τους αλλά συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικής μιας επιχείρησης.
Επιδότηση/Επιχορήγηση
Οικονομική βοήθεια από μια κυβέρνηση ή έναν οργανισμό για ολοκλήρωση μιας πράξης (πχ μιας επένδυσης.)
Επιταγή
Αξιόγραφο με το οποίο δίνεται εντολή σε έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό (π.χ. τράπεζα) να πληρώσει το ποσό που αναγράφεται στον δικαιούχο που ορίζεται σε αυτή.
Επιτόκιο
Το κόστος του χρήματος, δηλαδή η τιμή για τη χρήση συγκεκριμένου χρηματικού κεφαλαίου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Ζημία/Κέρδος
Το (θετικό) αποτέλεσμα που προκύπτει αν αφαιρέσουμε από τα έσοδα μιας επιχείρησης τα έξοδα της. Σε διαφορετική περίπτωση (αρνητικό αποτέλεσμα) ορίζεται ως ζημία.
Ηλικία Εξοπλισμού
Τα χρόνια που έχουν διανυθεί από την ημέρα κατασκευής του εξοπλισμού μιας επιχείρησης.
Ημερήσια Αποζημίωση
Το κόστος για την παροχή υπηρεσιών ενός υπαλλήλου σε διαφορετικές συνηθήκες από τις οριζόμενες (π.χ. μετακίνηση εκτός έδρας, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα).
Θύλακες Ανεργίας
Περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλότερο από το μέσο όρο της επικράτειας.
Ιδία Κεφάλαια
Ποσά που έχει εισφέρει ο επιχειρηματίας στην εταιρία.
Ιδιωτική (Ιδία) Συμμετοχή
Το τμήμα μιας επένδυσης που καλύπτεται από πόρους της επιχείρησης.
Ισοζύγιο
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση (πίνακας) όπου μεταφέρονται και καταγράφονται οι συναλλαγές μιας επιχείρησης. Σκοπός του να εξασφαλίσει την ισότητα χρεώσεων και πιστώσεων σε μια λογιστική χρήση.
Ισολογισμός
Λογιστική κατάσταση (πίνακας) απεικόνησης της κατάστασης μιας εταιρίας. Περιλαμβάνει τα περιουσιακά της στοιχεία, τις υποχρεώσεις αλλά και τις απαιτήσεις της για το έτος στο οποίο εκδίδεται και το προηγούμενο αυτού. 
Κ.Α.Δ.
Oι Kωδικοί Aριθμοί Δραστηριότητας των επιχειρήσεων με βάση τους οποίους κατηγοριοποιούνται οι δραστηριότητες (π.χ. ο Κ.Α.Δ. 46.49.21 αφορά το Χονδρικό εμπόριο βιβλίων). Για να δείτε την πλήρη λίστα των κωδικών μπορείτε να επισκεφθείτε την βιβλιοθήκη μας.
Καθαρή Θέση
Τρόπος μέτρησης της αξίας μιας επιχείρησης και υπολογίζεται αφαιρώντας από το Ενεργητικό τις Υποχρεώσεις της.
Καθαρό Κέρδος
Εκφράζει τα έσοδα της επιχείρησης αφού αφαιρεθούν τόσο τα βασικά της έξοδα (κόστος παραγωγής) όσο και λοιπά έξοδα (πχ φόροι). 
Κατα Κεφαλήν Εισόδημα
Το εισόδημα που κατά μέσο όρο αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο της χώρας. Υπολογίζεται ως το πηλίκο του ΑΕΠ προς τον πληθυσμό της χώρας.
Κεντρική Τράπεζα
Η Τράπεζα μιας χώρας που ελέγχει τις υπόλοιπες. Συνήθως ανήκει στο δημόσιο και ελέγχει την προσφορά του χρήματος και των τρόπο λειτουργίας των λοιπών τραπεζών. 
Κέρδη Εις Νέον
Τα κέρδη μιας εταιρίας που δεν δίνονται στους μετόχους αλλά παραμένουν στα ταμεία της για μελλοντική χρήση.
Κέρδος/Ζημία
Το (θετικό) αποτέλεσμα που προκύπτει αν αφαιρέσουμε από τα έσοδα μιας επιχείρησης τα έξοδα της. Σε διαφορετική περίπτωση (αρνητικό αποτέλεσμα) ορίζεται ως ζημία.
Κεφάλαιο Κίνησης
Το χρηματικό ποσό που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για την χρηματοδότηση των καθημερινών εξόδων της.
Κόστος Πωληθέντων
Η τιμή που αγόρασε μια εμπορική επιχείρηση τα προϊόντα που πρόκειται να πουλήσει.
Κύκλος Εργασιών
Πρόκειται για το χρηματικό ποσό - τα έσοδα που λαμβάνει μία επιχείρηση από την πώληση των προϊόντων ή υπηρεσιών της για ένα έτος. Συνηθίζεται να αποκαλείται και τζίρος.
Κύκλος Ζωής Προϊόντος
Τα στάδια ενός προϊόντος από την είσοδο του στην αγορά μέχρι την τελική απόσυρση του.
Λογιστική Χρήση
Η περίοδος (συνήθως 12 μήνες) μέσα στην οποία μια επιχείριση συντάσει λογιστική κατάσταση (π.χ. λογιστική χρήση 2013 ή λογιστική χρήση 6/2012-6/2013).
Λογιστικό Υπόλοιπο
Το υπόλοιπο που υπάρχει σε έναν λογαριασμό αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποηθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω περιορισμών (π.χ. είσπραξη επιταγής, δέσμευση χρημάτων).
Μακροοικονομία
Κλάδος της οικονομικής επιστήμης που ασχολείται με θέματα του συνόλου της οικονομίας ή ενός ευρύτερου τομέα (πχ όλων των επιχειρήσεων ή του δημοσίου τομέα).
Μακροχρόνια Ανεργος
Άνεργος εγγεγραμμένος στις σχετικές καταστάσεις για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.
Μερίδιο Αγοράς
Το ποσοστό των πελατών ενός τμήματος (πχ μιας πόλης ή ενός κλάδου) που εξυπηρετεί η επιχείρηση.
Μεταποίηση Γεωργικών Προιόντων
Κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει ένα νέο επίσης γεωργικό προϊόν.
Μετοχικό Κεφάλαιο
Το σύνολο των πόρων που εισφέρουν οι μέτοχοι σε μια εταιρία (είτε ως αρχικό κεφάλαιο, είτε μετέπειτα μέσω πράξεων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου).
Μικροοικονομία
Κλάδος της οικονομικής επιστήμης που μελετά επί μέρους οικονομικές μονάδες (πχ τον καταναλωτή ή έναν εργαζόμενο).
Μονοπώλιο
Η κατάσταση όπου ένα προϊόν ή υπηρεσία προσφέρεται μόνο από μια επιχείρηση.
Νεκρό Σημείο
Το σημείο όπου τα έσοδα της επιχείρησης είναι τόσα όσα και τα έξοδα της. Σημείο δηλαδή όπου δεν υπάρχει ούτε κέρδος, ούτε ζημία.
Ξένα Κεφάλαια
Υποχρεώσεις μιας εταιρίας προς τρίτους (προμηθευτές, τράπεζες κτλ).
Οικονομίες Κλίμακας
Η τάση κατά την οποία όσο αυξάνει η παραγωγή μειώνεται το κόστος ανά παραγόμενο προϊόν.
Όψεως Καταθέσεις
Τραπεζικοί καταθετικοί λογαριασμοί με χαμηλό επιτόκιο που χρησιμοποιούνται για τις καθημερινές ανάγκες της επιχείρησης. Πλεονέκτημα τους η αμεσότητα στις συναλλαγές.
Παραγωγική Διαδικασία
Το σύνολο των ενεργειών έως την ολοκλήρωση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από μια επιχείριση.
Πιστοληπτική Ικανότητα
Η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα ενός ατόμου, μιας επιχείρησης ή ακόμα και μιας χώρας στην αποπληρωμή των χρεών της. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται από τις τράπεζες και ως δείκτης για την έκδοση ενός δανείου.
Πίστωση
Πώληση με συμφωνία η αμοιβή να δοθεί στο μέλλον. 
Πλεόνασμα
Η θετική διαφορά που υπάρχει μεταξύ εσόδων και εξόδων.
Πληθυσμός-Στόχος
Το τμήμα του πληθυσμού που απευθύνεται μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός (πχ άνεργοι έως 25 ετών).
Πληθωρισμός
Η συνεχής αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών μιας οικονομίας μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σε μια οικονομία όταν μετράμε τον πληθωρισμό, στην ουσία μελετάμε την ποσοστιαία μεταβολή του επιπέδου των τιμών, όχι για το σύνολο των αγαθών ή υπηρεσιών που προσφέρονται, αλλά για κάποια συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες, το σύνολο των οποίων παλαιότερα καλούνταν "καλάθι της νοικοκυράς".
Ποσοστό Επιδότησης
Το ποσοστό του προυπολογισμού ενός έργου, το οποίο επιστρέφεται στην επιχείρηση που συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα επιδότησης.
Προεξοφλητικό Επιτόκιο
Το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας προς τις υπόλοιπες.
Πρωτογενές Πλεόνασμα/Ελλειμα
Η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα σε έσοδα και εξοδα μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο πριν υπολογιστούν τόκοι και λοιπές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Ρευστότητα
Η ικανότητα μεταπώλησης ενός στοιχείου του Ενεργητικού χωρίς καθόλου (ή με ελάχιστη) απώλεια στην αξία του. Τα στοιχεία του ενεργητικού που "κινούνται" συχνότερα είναι τα χρήματα, γι αυτό έχει καθιερωθεί και η δυνατότητα μιας εταιρίας να καλύψει ανάγκες με μετρητά να αποκαλείται ως ρευστότητα.
ΣΔΙΤ
Ακρωνύμιο των λέξεων: Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα. Οι ΣΔΙΤ είναι συμβάσεις, συνήθως μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός Δημόσιου και ενός Ιδιωτικού Φορέα με σκοπό την εκτέλεση, συγκεκριμένου  κάθε φορά, έργου. 
Σταθερό Κόστος
Τα έξοδα μιας εταιρίας τα οποία είναι σταθερά για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν εξαρτώνται από το ύψος της παραγωγής της (πχ ενοίκιο).
Συγχώνευση
Πράξη με την οποία δύο (ή περισσότερες) εταιρίες μετατρέπονται σε μια.
Συναλαγματική
Η συναλλαγματική είναι ένα αξιόγραφο που εκδίδεται κατά ορισμένο τύπο και ενσωματώνει υποχρεώσεις για πληρωμή. Η συναλλαγματική περιλαμβάνει τον εκδότη, τον πληρωτή και τον λήπτη.  
  • Εκδότης είναι αυτός που δίνει την εντολή πληρωμής.
  • Πληρωτής είναι αυτός που πρέπει να πληρώσει.
  • Λήπτης είναι αυτός στον οποίο πρέπει να γίνει η πληρωμή.
Τεχνικό Παράρτημα
Ανόσπαστο κομμάτι εγκεκριμένου έργου όπου περιγράφει τα βασικά του στοιχεία όπως το σύνολο των δαπανών και το χρηματοδοτικό σχήμα. 
Υπερανάληψη
Δυνατότητα που δίνουν οι τράπεζες σε πελάτες τους να κάνουν αναλήψεις ακόμη και αν ο λογαριασμό τους είναι μηδενικός. Τα όρια των υπεραναλήψεων ορίζονται στην σύμβαση και έχουν την μορφή δανεισμού (επιστρέφονται με τόκο).
ΦΟΑ (τροποποίηση)
Διαδικασία κατά την οποία τροποποιείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ενός εγκεκριμένου έργου σε σχέση με την αρχική υποβολή σε ένα πρόγραμμα επιδότησης. 
Φόρουμ
Το Φόρουμ (Forum) είναι ένας διαδικτυακός τόπος συνάθροισης ιδεών και ανθρώπων με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων.
Φυσικοί Πόροι
Κάθε στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο
Χρηματοδοτικό Σχήμα
Η καταγραφή του τρόπου χρηματοδότησης μιας επένδυσης. Μπορεί να περιλαμβάνει ιδία κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό και εξωτερική χρηματοδότηση (πχ επιδότηση).
Χρήση γης
Διαδικασία μέσω της οποίας έχουν οριστεί οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν σε μια περιοχή. Αποτελεί το πρώτο στάδιο για την αδειοδότηση μίας νέας δραστηριότητας, κατά το οποίο διερευνάται κατά πόσο επιτρέπεται η εγκατάσταση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή.
Ψυχολογία (Οικονομική)
Κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται με την μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών, αναφορικά με τις οικονομικές αποφάσεις που αυτοί λαμβάνουν.
Ωριμότητα Εργου
Όρος που περιγράφει τον βαθμό ετοιμότητας μιας επένδυσης (πχ σε φάση σχεδιασμού ή σε διαδικασία αδειοδότησης κτλ).


Μπορείτε να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στα παρακάτω Social Media.